پنجشنبه 21 آبان 1388

( هسته اصلی نماز خشوع و خضوع است )

   نوشته شده توسط: محمدرفیع حیدری    

ای آنكه به مسجد میروی از بر سجود  -    سربجنبد، دل نجنبد آن عبادت را چه سود
بسیاری ازمردم نماز میخوانند و تعدادی از آْنها هم به جماعت اهتمام میورزند در این میان بعضی نماز رابا چنان نحو بدی اداء میكنند كه نه تنها موجب اجر و ثواب نمگردند بلـــــــكه بخاطر ناقص بودن آن عذاب نیز میشوندبه این هم باید توجه داشت كه وقتی انسان زحمتی میكشد و وقت خود راصرف میكند و كارهای خود را ترك میكند صعی كند نماز را به نحو بهتری اداء كند تا ارزش و منزلتش به نزد الله «ج» بالا برود ، لهذا گفته میشود نماز حقیقی و روحدار كه موجب رضایت حق تعالی باشـــد و گذر نامه پل صراط باشد نمازیست كه درآن خشوع وخضوع باشد. خشوع وخضوع سنت و روش بسیار پسندیده حضرت محمد مصطفی«ص» میباشد. «خشوع»به معنی اینكه از اول نماز الی آخر آن عظمت وبزرگی الله«ج»را نمازگزاربه نظر بیاورد و الله «ج» را حاضر بر نمازش بداند و فكر كند كه الله «ج» را میبیند و الله «ج» او را میبیند.«خضوع» به معنی اینكه طبق دستورات و روش حضرت محمد مصطفی «ص» نماز را اداء كند یعنی نماز به آرامش قلب رعایت آداب وشرایط اداء شود.خداوند«ج»درچندجای از قرآنكریم درمورد نمازحقیقی و روحدار میفرمایند: ۱- سوره ماعون/ وای به حال كسانیكه از نماز های خود بی خبراند و یا در آن سستی « بدون خشوع و خضوع» میكنند و یا نماز رابا ریاء كاری میخوانند. ۲- منافقین وقتی به نماز برمیخیزند با سستی وكاهلی برمیخیزند و فقط به مردم وانمود و نشان میدهند كه ما هم از جمله نمازگزاران هستیم. ولی اصلاٌ خشوع و خضوع را رعایت نمیكنند و با عجـله نماز میخوانند. ۳- بدرستی رستگار و كامیاب كسانی اند كه در نمازهای خویش خشوع دارند. ۴- كسانیكه نمازهای خویشرابا خشوع اداء میكنند درباغهای بهشت اكرام وپذیرائی میشوند. همچنین حضرت محمد مصطفی «ص» در چند حدیث در مورد نماز روحدار و حقیقی میفرمایند: ۱-هراندازه كه خشوع وخضوع درنماز باشد به همان اندازه اجر و پاداش حاصل میشود. ۲- بدترین دزد آن دزدیست كه از نمازش دزدی میكند.اصحاب پرسیدند یا رسول الله «ص» از نماز چطور دزدی میشود؟ فرمودند: اگر« ركوع و سجودش به نحو كامل اداء نشود از آن نماز دزدی شده است ». ۳- هر شخصیكه نمازش او را از كارهای فحشاء و منكر باز ندارد بداند كه نمازش نمازی صحــیح و درستی نیست. ۴- الله «ج» بسوی نمازیكه درآن خشوع وخضوع نباشد «رعایت ركوع ،سجده ، قعده ...» نشود اصلاً توجه نمیكند. ۵- هرگاه نماز در وقتش با خشوع و خضوع خوانده شود آن نمازبسیارصاف ودعاگویان پیش الله«ج» حاضر میشود و بر نمازگزار چنین دعا میكند،خداوند ترا ازهرشر و بدی حفظ كند همانطوریكه تو مرا حفظ كردی و برعكس هر كسیكه نمازش رابدون رعایت خشوع وخضوع بخواندآن نماز درحقش به نزد الله«ج»نفرین میكند ومیگوید خدایا همانگونه كه این شخص مرا ضایع كرد او را خودت ضایع كن. خلاصه اینكه نمازگزار بكوشد تا اینكه نمازی بخواند كه موجب رضایت الله«ج» باشد،مومنی كه اینقدر زحمت میكشد و وقتش را صرف میكند باید كاملاً خشوع وخضوع را رعایت كند وبرای ایجاد این عمل باید تصور كند كه الله«ج»مرا میبیند ودر محضر حق تعالی ایستاده ام بنابراین نباید جزء عبادت الله«ج» فكر دیگری در ذهنم خطور كند،درهمان هنگام نماز شیطان زیاد كوشش میكند تا انسان مومن و خداجو را از فكرالله«ج»به فكر«دنیا،مال،دوكان،اهل وعیال...» بی اندازد ، پس اگر مومن شرایط نماز را رعایت كند و با خشوع و خضوع نمازش را بخواند هرگز شیطان بر او مسلط و غلبه نخواهد شد.
نوت:ازحضرت حاتم زاهد بلخی پرسیدند شما چگونه نمازمیخوانید؟ فرمودند: وقت نماز كه میشود به آرامش كامل وضوء گرفته و به مسجد میروم ودرآنجا طوری می ایستم كه گویا كعبه روبروی من است، پاهای من بالای پل صرط است، سمت راست من بهشت ، سمت چپ من دوزخ وبالای سرم ملك الموت قرار دارد وچنین تصورمیكنم كه این آخرین نمازدرزندگی من است وشاید باردیگر برایم نمازخواندن میسر نشود و بعداً قرایت رابا تفكرومعانی آن میخوانم و به تواضع ركوع و به عاجزی سجده وبا اطمینان كامل نمازخود را تمام میكنم. پس برادر مومن و مسلمان اگرمیخواهی فردای قیامت نمازبرای شما شفاعت كند وازپل صراط شمارامانند برق بگذراندهمیشه نمازهای خویشراباخشوع وخضوع بخوانید.
نوت: دعای خیر شما را خواهانم .
نقس معکوی نگین ازسجده میگردد درست - سرنوشت واژگون را راست میسازد نماز

وقتیكه انسان نماز میخواند و میخواهد ثوابی حاصل كند چه خوب است كه به مسجد برود و آنجا نماز خود را با جماعت اداء نماید . هستند كسانیكه نماز میخوانند اما به خواندن آن به جماعت اعتناء نمیكنند . در صورتیكه همان اندازه از طرف حضرت محمد «ص» به خواندن نماز تاكید شده است به همان اندازه هم در مورد خواندن نماز با جماعت تاكید شده است . در چند حدیث از حضرت محمد «ص» در مورد نماز جماعت نقل است كه ایشان فرمودند: « حدیث ۱» خواندن نماز با جماعت از خواندن نماز به تنهایی « ۲۷» درجه فضیلت بیشتر دارد. «حدیث ۲» وقتیكه مومن به طور كامل وضوء میكند سپس بسوی مسجد میرود و آن هم بخاطر نماز و دیگر كاری ندارد در عوض هر قدمی كه بر میدارد یك نیكی در نامه اعمالش نوشته شده و برعكس یك گناه از آن كم میشود و تا زمانیكه در مسجد نشسته است فرشتگان بر او دعای مغفرت میكنند. « حدیث ۳ » ثواب كه به طور دسته جمعی در نماز جماعت حاصل میشود هرگز نمیتوان آن ثواب را در نمازیكه به تنهایی خوانده میشود حاصل كرد و لو اینكه هزار بار آنرا بخواند. «حدیث ٤» در تكبیر تحریمه نماز جماعت اگر كسی حاضر شود مانند این است كه صد شتر در راه الله «ج» صدقه داده است. «حدیث ۵» بعد از تمام شدن سوره فاتحه كه «آمین»گفته میشود ملایكه ها نیز در آسمان «آمین» میگویند چون آمین ملایكه ها امتیاز بیشتری دارد و باعث قبولی نماز نیز میشود. «حدیث ۶» هركس « ۴۰ » روز پی در پی نماز را به وقتش به جماعت بخواند طوریكه از تكبیر تحریمه حاضر شود برایش دوزخ حرام میشود. «حدیث ۷» همچنان نمازیكه با جماعت خوانده شود اگرچه مورد قبول حق تعالی نباشد اما خداوند«ج» آنرا به بركت نماز صالحین كه در نماز حاضر هستند مورد قبول درگاه خویش قرارمیدهد . «حدیث ۸»به شتابید بسوی مساجد چون مساجد بهترین مكان برای الله«ج»در روی زمین است.«حدیث ۹» كسانیكه صدای آذان را میشنوند و بدون كدام عذركدام شرعی به مسجد نمیرود نماز شان قبول نیست و ترك كننده آن منافق است. «حدیث ۱۰» جماعت باعث بروز محبت و اتحاد بین جامعه مومنین و رو سیاه شدن شیطان میشود. « حدیث ۱۱» دركدام شهریكه سه نفرباشند و نماز را باهمدیگر به جماعت نخوانند شیطان بر آنها غلبه میشود پس لازم است كه نماز را با جماعت بخوانند زیرا گرگ آن بزی را شكار میكند كه از گله جدا مانده باشد و گرگ انسان شیطان است. «حدیث ۱۲»هركس نمازهای پنجگانه خود را با جماعت اداء كند خداوند«ج» به او پنج چیز عنایت میكند.الف: در رزق او بركت میآید. ب: عذاب قبر بر او نمیشود. ج : روز قیامت نامه اعمالش بدست راستش داده میشود. د:از پل صراط مثل برق میگذرد. ه : بدون حساب و كتاب داخل بهشت میشود. نوت: در شرایط ذیل نمازخواندن با جماعت زیاد تاكید نشده است« شل گردیدن دست ها و پاها ، كور، فلج، باران زیاد، گِل و لای زیاد ، سرمای زیاد، خوف مال ، خوف جان ، خوف عزت...». 

نوت: دعای خیر شما را خواهانم .


liverpool escorts
سه شنبه 29 بهمن 1398 12:24 ق.ظ
Your one-stop shop to Asia's greatest intercourse location, find Tokyo Escorts,
Brothels, Sexual Rubs, Blowjob Bars, Strip Groups, Intercourse Services
and a whole lot more!
וילות להשכרה באילת
دوشنبه 30 دی 1398 06:55 ب.ظ
Index Search Villas and lofts for rent, search by region, find in minutes a villa rented by city, several different rooms
lofts and villas. Be astounded by the images and data that they have to
offer you. The website is a center for every body the ads within the field, bachelorette
party? Have fun with a pal who leaves Israel? Whatever the rationale you will need to rent a villa for
the next event or simply just a bunch recreation ideal for
any age. The website is also the biggest market of rooms from the hour, which is definitely another subject,
for lovers who want an expensive room equipped for discreet entertainment having a spouse or
lover. Regardless of what you are searching for, the 0LOFT website is really a search
for you to identify rentals for loft villas and rooms
throughout Israel, North South and Gush Dan.
Louvenia
جمعه 13 دی 1398 08:04 ب.ظ
Hello would youu minnd stating ᴡhich blog platform
үou're using? I'm going to stawrt my own blog ѕoon bսt Ӏ'm
hаving a tough tіme choosing between BlogEngine/Wordpress/Ᏼ2evolution and Drupal.
Thе reason Ӏ ask is ƅecause yoսr design seems dіfferent then most blogss аnd I'm lookіng for somethіng compⅼetely unique.

P.S Soгry for getting off-topic bᥙt I had to ɑsk!
free diet pills
سه شنبه 3 دی 1398 04:56 ق.ظ
I got this site from my pal who shared with me on the topic of this web site and at the moment this time I am visiting this site and reading very informative content at this time.
dr auto
چهارشنبه 20 آذر 1398 10:58 ق.ظ
I feel that is one of the so much vital info for me.
And i am glad reading your article. But wanna observation on few
general issues, The web site style is great, the articles is in point of fact
excellent : D. Good process, cheers
abu dhabi escorts
دوشنبه 18 آذر 1398 08:14 ق.ظ
The perfect man is normally the grooms most trustworthy and faithful friend or relative.
The very best man is usually the grooms most trustworthy and
faithful buddy or relative. The ushers stands out as
the grooms brothers, cousin, or best mates, or brothers and
close relations of the bride. Responsibilities of the most
effective Man Before the wedding, he - pays for his personal attire, bought or rented.

May give the envelope to the officiant earlier than the ceremony.
In the course of the ceremony, he - just isn't a part of the processional however enters with the groom, standing behind the groom and slightly to the
left. After the ceremony, he - instantly serves as one of the witnesses in signing the
marriage license. On the reception, he - does not stand
within the receiving line except he can also be the father of the groom.
After the reception, he - promptly returns both his and the grooms
rented formal wear to the appropriate location.
mobile legends hacks reddit
دوشنبه 20 آبان 1398 12:04 ب.ظ
It's perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy.
I've read this post and if I could I wish to suggest you some interesting
things or tips. Perhaps you could write next articles referring to this article.
I want to read more things about it!
פרסום וילות להשכרה
پنجشنبه 9 آبان 1398 08:49 ب.ظ
many thanks lots this fabulous website will be proper and laid-back
hi5lawyers
پنجشنبه 9 آبان 1398 06:07 ق.ظ
hi5lawyers - http://www.hi5lawyers.com/thebest/defamation-attorneys/

With so high of legal formalities certainly it is advisable to contact professional litigation attorney.
Enlisting assistance from Cost Lawyers assures clients that regulated professionals with years
of experience are dealing with their case and guiding them in reaching the proper agreements.
There are a few several types of personal injury attorneys depending
on the nature of one's accident. hi5lawyers.com

hi5lawyers - http://www.hi5lawyers.com/nearme/bankruptcy-lawyers/
daftar situs link alternatif poker 88
پنجشنبه 2 آبان 1398 11:32 ب.ظ
پیام نجات - ( هسته اصلی نماز خشوع و خضوع
است ) http://pokeraman.co
Law Firm Web Design Studio
چهارشنبه 17 مهر 1398 08:27 ب.ظ
Law Firm Web Design Studio
Hi, the whole thing is going nicely here
and ofcourse every one is sharing facts, that's really fine,
keep up writing. http://www.lawfirm-webdesign.com
NY Injury Lawyer Blog
دوشنبه 15 مهر 1398 02:40 ب.ظ
With so high of legal formalities certainly
it is wise to call professional litigation attorney. Make sure your lawyer takes nearly all of his cases that are linked to
family law as you don't want to end up with a generalist.
These expenses and losses can include health care costs, prescription expenses, rehabilitation costs,
travelling expenditures, expense of aid and equipment, etc.
NY Injury Lawyer Blog

Oswego County, NY injury lawyer blog @ http://www.nyinjurylawyerblog.com/personal-injury
זונות
چهارشنبه 6 شهریور 1398 06:27 ق.ظ
The ads are at the mercy of each of the binding laws with the State of Israel.
https://00-tv.com
دوشنبه 4 شهریور 1398 05:49 ق.ظ
Hey there fantastic blog! Does running a blog similar
to this require a great deal of work? I have no understanding of computer programming however
I had been hoping to start my own blog soon. Anyhow, should you
have any ideas or tips for new blog owners please share.
I know this is off topic however I just needed to ask.
Kudos!
sexy4escort
شنبه 2 شهریور 1398 02:50 ق.ظ
"We need to build to a new crescendo, cheri," he said. "Therefore we may have an ending that might be as none before."

His smile was decadent, his eyes were stuffed with lust, and also the soft skin of his hard cock against my sex was having its intended effect.

I used to be feeling a stronger arousal now as I felt his
cock slide between my sensitive lips. I felt the actual top of
his cock push agonizingly at the entrance of my pussy, and I wanted him to thrust into me
hard. Instead he pulled back and slid his hardness back approximately my clit.


I was aching to obtain him inside, and I could truthfully tell
that his must push that wonderful hard cock inside me was growing.
His moans grew to suit mine, and I knew the opinion of my wet pussy
lips on the head of his cock was getting an excessive amount of for both of us.


"Permit finale begin," he stated, anf the husband slid the end of his cock inside me.


We both gasped as he held his cock there for a moment.
I contracted my pussy in order to him further inside, and he threw his head back on the sensation. Inch by excruciating inch he
pushed his cock inside me, and each time I squeezed
my pussy around him. His cock felt wonderful simply because it filled me, but I wanted everthing inside me.
I rolled sideways and rested my leg against his shoulder, and
the man plunged his cock entirely in.
נערות ליווי ברמת גן
یکشنبه 27 مرداد 1398 07:29 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters
on Everton Park in Singapore. I'm having black coffee, he's possessing a cappuccino.

He or she is handsome. Brown hair slicked back, glasses that
suit his face, hazel eyes and the most beautiful lips I've seen. He could be well-built, with
incredible arms along with a chest that is unique on this sweater.
We're standing in-front of one another talking about us, what you want money, what
we're in search of on another person. He starts telling me that she has been rejected a great
deal of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd
never reject you ', I say He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I do not know. Everything happens for good reason right.

But tell me, utilize reject me, might you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, you wouldn't mind if I kissed you currently?' he said as I purchase better him and kiss him.

‘Next occasion don't ask, do it.' I reply.

‘I'm keen on how we think.' , he said.

For now, I start scrubbing my hindfoot within his leg, massaging it slowly. ‘What can that suits you in females? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I like determined women. Someone who knows what we want. A person who won't say yes because I said yes. Someone who's unafraid when attemping interesting things,' he says. ‘I'm never afraid when you attempt new things, especially with regards to making a new challenge in the bedroom ', I intimate ‘And I like women that are direct, who cut in the chase, like you merely did. To generally be
honest, it really is a huge turn on.
5escortgirls
یکشنبه 27 مرداد 1398 01:48 ب.ظ
5escortgirls Quick search and get the newest results Choose a massage escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent
recreation. Trying to find escort girls? Discrete apartments?
Create a quick search by region
iPhone Ersatzteile
چهارشنبه 23 مرداد 1398 08:11 ب.ظ
I'm really inspired with your writing talents and also with the format for your blog.
Is this a paid theme or did yoou modify it your self?
Anyway keep up the excerllent hiigh quality writing, it is rarre to peer a grea weblog like this one today..
נערות ליווי
سه شنبه 22 مرداد 1398 03:35 ب.ظ
"We must build to a new crescendo, cheri," he said.
"And we are going to have an ending that'll be as none before."

His smile was decadent, his eyes were filled with lust,
as well as the soft skin of his hard cock against my sex was having its intended effect.
I was feeling a stronger arousal now as I felt his cock slide between my sensitive lips.
I felt the pinnacle of his cock push agonizingly at the doorway of my pussy, and I wanted him to thrust into
me hard. Instead he pulled back and slid his hardness
back approximately my clit.

I used to be aching to obtain him inside, and I was able to tell that his need to push that wonderful hard cock inside me was growing.

His moans grew to match mine, and I knew the sensation of
my wet pussy lips for the head of his cock was getting a lot of both for of us.


"Permit the finale begin," he stated, and then he slid
the top of his cock inside me.

The two of us gasped because he held his cock there for any moment.

I contracted my pussy to tug him further inside,
and that he threw his return within the sensation. Inch by excruciating inch he pushed
his cock inside me, with each time I squeezed my pussy around
him. His cock felt wonderful simply because it filled me, but I desired everthing inside me.

I rolled to the side and rested my leg against his shoulder, and hubby plunged his cock right in.
alargamiento de pene
شنبه 19 مرداد 1398 02:29 ق.ظ
Howdy I am so grateful I found your site, I really found you by error,
while I was browsing on Bing for something else, Anyways I am here now and would just like to say kudos for a fantastic
post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design),
I don't have time to read through it all at the moment but I
have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be
back to read a great deal more, Please do keep up the awesome job.
tanie busy do belgii
پنجشنبه 17 مرداد 1398 03:44 ق.ظ
You actually make it seem so easy with your presentation but
I find this matter to be really something that I think I
would never understand. It seems too complex and extremely broad for me.

I am looking forward for your next post, I'll try to get
the hang of it!
tabletki powiększające penisa
چهارشنبه 16 مرداد 1398 11:08 ب.ظ
Hey there! I know this is kinda off topic however ,
I'd figured I'd ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog post
or vice-versa? My site discusses a lot of the same subjects
as yours and I feel we could greatly benefit from each other.

If you happen to be interested feel free to send me an e-mail.
I look forward to hearing from you! Terrific blog by
the way!
https://ace770.com/바카라사이트/
یکشنبه 13 مرداد 1398 12:50 ب.ظ
Consume adequate amount of nutrients, including fibers that reduce
cholesterol, heart-healthy nuts, fishes, and low-fat dairy
abundant in calcium. Taking care of your teeth is surely an ongoing process and regular check-ups and
cleaning at the dentist may prevent any long lasting
problems. Headaches are typical high are times when most of us have problems with minor to severe headaches.https://ace770.com/바카라사이트/ - https://www.ted.com/profiles/10922491
iboysoft data recovery software
شنبه 12 مرداد 1398 01:58 ق.ظ
This website was... how do I say it? Relevant!!
Finally I've found something which helped me. Cheers!
שירותי ליווי ברמת גן
جمعه 11 مرداد 1398 12:28 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.

I'm having black coffee, he's having a cappuccino.
He's handsome. Brown hair slicked back, glasses that are great for his face, hazel eyes and the prettiest lips I've seen. He is well developed, with
incredible arms as well as a chest that stands out within this sweater.
We're standing in front of each other referring to people,
what we want money, what we're searching for on another person.
He starts telling me that he's been rejected many times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I only say He
smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I really don't know. Everything happens for reasons right.
But inform me, would you reject me, would you Ana?' He said.‘No, how could I?' , I replied

"So, utilize mind if I kissed you today?' he explained as I buy much better him and kiss him.

‘The next occasion don't ask, accomplish it.' I reply.

‘I enjoy the way you think.' , he said.

While waiting, I start scrubbing my rearfoot in the leg, massaging it slowly. ‘What can you wish in ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I love determined women. Someone you will never know whatever they want. Someone that won't say yes because I said yes. Someone who's unafraid when trying new things,' he says. ‘I'm never afraid when attemping new things, especially with regards to making something totally new in the bedroom ', I intimate ‘And I really like women that are direct, who cut throughout the chase, like you recently did. To be
honest, this is a huge turn on.
생중계바카라사이트추천
جمعه 11 مرداد 1398 03:46 ق.ظ
생중계바카라사이트추천 - I used some strips of moleskin that
I bought with the drugstore and applied them sparingly on the problem area.
Yoga: this ancient system of breathing and stretching postures continues to be proven to provide respite from
the multiple chronic disorders that plague
most seniors. When we travel being a family we always get yourself a kitchenette within the hotel so
that we are able to increase the risk for most of our meals with food we
all know and then have one meal out a day.
Sexy2Call
چهارشنبه 9 مرداد 1398 06:28 ق.ظ
Sexy2call Quick search and have up to date results Choose a massage escort girl, discrete
apartment or any perfect and indulgent recreation. Searching for escort girls?
Discrete apartments? Come up with a quick search by region
صیانة غسالة شارب
چهارشنبه 2 مرداد 1398 11:06 ب.ظ
If some one wants to be updated with hottest technologies then he must be visit this site and be up to date daily.
וילות להשכרה בצפון
چهارشنبه 2 مرداد 1398 05:09 ق.ظ
thanks a lot a whole lot this amazing site will be formal as well as informal
וילות באילת
سه شنبه 25 تیر 1398 02:05 ق.ظ
Index Search Villas and lofts to book, search by region, find in a few minutes a villa rented by city,
many different rooms lofts and villas. Be thankful for the images and information that they have to provide you.
The site is a center for everybody the ads while in the field, bachelorette
party? Like somebody who leaves Israel? It doesn't matter what
the main reason you have to rent a villa for the next event or maybe a group recreation made for any age.
The site is also the biggest market of rooms with the hour, which is already another subject,
for lovers who are searhing for a lavish room equipped for discreet entertainment having a spouse or lover.
Regardless of you are looking for, the 0LOFT website will make a hunt for you to find rentals for loft villas
and rooms throughout Israel, North South and Gush Dan.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic