تبلیغات
پیام نجات - ( هسته اصلی نماز خشوع و خضوع است )
پنجشنبه 21 آبان 1388

( هسته اصلی نماز خشوع و خضوع است )

   نوشته شده توسط: محمدرفیع حیدری    

ای آنكه به مسجد میروی از بر سجود  -    سربجنبد، دل نجنبد آن عبادت را چه سود
بسیاری ازمردم نماز میخوانند و تعدادی از آْنها هم به جماعت اهتمام میورزند در این میان بعضی نماز رابا چنان نحو بدی اداء میكنند كه نه تنها موجب اجر و ثواب نمگردند بلـــــــكه بخاطر ناقص بودن آن عذاب نیز میشوندبه این هم باید توجه داشت كه وقتی انسان زحمتی میكشد و وقت خود راصرف میكند و كارهای خود را ترك میكند صعی كند نماز را به نحو بهتری اداء كند تا ارزش و منزلتش به نزد الله «ج» بالا برود ، لهذا گفته میشود نماز حقیقی و روحدار كه موجب رضایت حق تعالی باشـــد و گذر نامه پل صراط باشد نمازیست كه درآن خشوع وخضوع باشد. خشوع وخضوع سنت و روش بسیار پسندیده حضرت محمد مصطفی«ص» میباشد. «خشوع»به معنی اینكه از اول نماز الی آخر آن عظمت وبزرگی الله«ج»را نمازگزاربه نظر بیاورد و الله «ج» را حاضر بر نمازش بداند و فكر كند كه الله «ج» را میبیند و الله «ج» او را میبیند.«خضوع» به معنی اینكه طبق دستورات و روش حضرت محمد مصطفی «ص» نماز را اداء كند یعنی نماز به آرامش قلب رعایت آداب وشرایط اداء شود.خداوند«ج»درچندجای از قرآنكریم درمورد نمازحقیقی و روحدار میفرمایند: ۱- سوره ماعون/ وای به حال كسانیكه از نماز های خود بی خبراند و یا در آن سستی « بدون خشوع و خضوع» میكنند و یا نماز رابا ریاء كاری میخوانند. ۲- منافقین وقتی به نماز برمیخیزند با سستی وكاهلی برمیخیزند و فقط به مردم وانمود و نشان میدهند كه ما هم از جمله نمازگزاران هستیم. ولی اصلاٌ خشوع و خضوع را رعایت نمیكنند و با عجـله نماز میخوانند. ۳- بدرستی رستگار و كامیاب كسانی اند كه در نمازهای خویش خشوع دارند. ۴- كسانیكه نمازهای خویشرابا خشوع اداء میكنند درباغهای بهشت اكرام وپذیرائی میشوند. همچنین حضرت محمد مصطفی «ص» در چند حدیث در مورد نماز روحدار و حقیقی میفرمایند: ۱-هراندازه كه خشوع وخضوع درنماز باشد به همان اندازه اجر و پاداش حاصل میشود. ۲- بدترین دزد آن دزدیست كه از نمازش دزدی میكند.اصحاب پرسیدند یا رسول الله «ص» از نماز چطور دزدی میشود؟ فرمودند: اگر« ركوع و سجودش به نحو كامل اداء نشود از آن نماز دزدی شده است ». ۳- هر شخصیكه نمازش او را از كارهای فحشاء و منكر باز ندارد بداند كه نمازش نمازی صحــیح و درستی نیست. ۴- الله «ج» بسوی نمازیكه درآن خشوع وخضوع نباشد «رعایت ركوع ،سجده ، قعده ...» نشود اصلاً توجه نمیكند. ۵- هرگاه نماز در وقتش با خشوع و خضوع خوانده شود آن نمازبسیارصاف ودعاگویان پیش الله«ج» حاضر میشود و بر نمازگزار چنین دعا میكند،خداوند ترا ازهرشر و بدی حفظ كند همانطوریكه تو مرا حفظ كردی و برعكس هر كسیكه نمازش رابدون رعایت خشوع وخضوع بخواندآن نماز درحقش به نزد الله«ج»نفرین میكند ومیگوید خدایا همانگونه كه این شخص مرا ضایع كرد او را خودت ضایع كن. خلاصه اینكه نمازگزار بكوشد تا اینكه نمازی بخواند كه موجب رضایت الله«ج» باشد،مومنی كه اینقدر زحمت میكشد و وقتش را صرف میكند باید كاملاً خشوع وخضوع را رعایت كند وبرای ایجاد این عمل باید تصور كند كه الله«ج»مرا میبیند ودر محضر حق تعالی ایستاده ام بنابراین نباید جزء عبادت الله«ج» فكر دیگری در ذهنم خطور كند،درهمان هنگام نماز شیطان زیاد كوشش میكند تا انسان مومن و خداجو را از فكرالله«ج»به فكر«دنیا،مال،دوكان،اهل وعیال...» بی اندازد ، پس اگر مومن شرایط نماز را رعایت كند و با خشوع و خضوع نمازش را بخواند هرگز شیطان بر او مسلط و غلبه نخواهد شد.
نوت:ازحضرت حاتم زاهد بلخی پرسیدند شما چگونه نمازمیخوانید؟ فرمودند: وقت نماز كه میشود به آرامش كامل وضوء گرفته و به مسجد میروم ودرآنجا طوری می ایستم كه گویا كعبه روبروی من است، پاهای من بالای پل صرط است، سمت راست من بهشت ، سمت چپ من دوزخ وبالای سرم ملك الموت قرار دارد وچنین تصورمیكنم كه این آخرین نمازدرزندگی من است وشاید باردیگر برایم نمازخواندن میسر نشود و بعداً قرایت رابا تفكرومعانی آن میخوانم و به تواضع ركوع و به عاجزی سجده وبا اطمینان كامل نمازخود را تمام میكنم. پس برادر مومن و مسلمان اگرمیخواهی فردای قیامت نمازبرای شما شفاعت كند وازپل صراط شمارامانند برق بگذراندهمیشه نمازهای خویشراباخشوع وخضوع بخوانید.
نوت: دعای خیر شما را خواهانم .
نقس معکوی نگین ازسجده میگردد درست - سرنوشت واژگون را راست میسازد نماز

وقتیكه انسان نماز میخواند و میخواهد ثوابی حاصل كند چه خوب است كه به مسجد برود و آنجا نماز خود را با جماعت اداء نماید . هستند كسانیكه نماز میخوانند اما به خواندن آن به جماعت اعتناء نمیكنند . در صورتیكه همان اندازه از طرف حضرت محمد «ص» به خواندن نماز تاكید شده است به همان اندازه هم در مورد خواندن نماز با جماعت تاكید شده است . در چند حدیث از حضرت محمد «ص» در مورد نماز جماعت نقل است كه ایشان فرمودند: « حدیث ۱» خواندن نماز با جماعت از خواندن نماز به تنهایی « ۲۷» درجه فضیلت بیشتر دارد. «حدیث ۲» وقتیكه مومن به طور كامل وضوء میكند سپس بسوی مسجد میرود و آن هم بخاطر نماز و دیگر كاری ندارد در عوض هر قدمی كه بر میدارد یك نیكی در نامه اعمالش نوشته شده و برعكس یك گناه از آن كم میشود و تا زمانیكه در مسجد نشسته است فرشتگان بر او دعای مغفرت میكنند. « حدیث ۳ » ثواب كه به طور دسته جمعی در نماز جماعت حاصل میشود هرگز نمیتوان آن ثواب را در نمازیكه به تنهایی خوانده میشود حاصل كرد و لو اینكه هزار بار آنرا بخواند. «حدیث ٤» در تكبیر تحریمه نماز جماعت اگر كسی حاضر شود مانند این است كه صد شتر در راه الله «ج» صدقه داده است. «حدیث ۵» بعد از تمام شدن سوره فاتحه كه «آمین»گفته میشود ملایكه ها نیز در آسمان «آمین» میگویند چون آمین ملایكه ها امتیاز بیشتری دارد و باعث قبولی نماز نیز میشود. «حدیث ۶» هركس « ۴۰ » روز پی در پی نماز را به وقتش به جماعت بخواند طوریكه از تكبیر تحریمه حاضر شود برایش دوزخ حرام میشود. «حدیث ۷» همچنان نمازیكه با جماعت خوانده شود اگرچه مورد قبول حق تعالی نباشد اما خداوند«ج» آنرا به بركت نماز صالحین كه در نماز حاضر هستند مورد قبول درگاه خویش قرارمیدهد . «حدیث ۸»به شتابید بسوی مساجد چون مساجد بهترین مكان برای الله«ج»در روی زمین است.«حدیث ۹» كسانیكه صدای آذان را میشنوند و بدون كدام عذركدام شرعی به مسجد نمیرود نماز شان قبول نیست و ترك كننده آن منافق است. «حدیث ۱۰» جماعت باعث بروز محبت و اتحاد بین جامعه مومنین و رو سیاه شدن شیطان میشود. « حدیث ۱۱» دركدام شهریكه سه نفرباشند و نماز را باهمدیگر به جماعت نخوانند شیطان بر آنها غلبه میشود پس لازم است كه نماز را با جماعت بخوانند زیرا گرگ آن بزی را شكار میكند كه از گله جدا مانده باشد و گرگ انسان شیطان است. «حدیث ۱۲»هركس نمازهای پنجگانه خود را با جماعت اداء كند خداوند«ج» به او پنج چیز عنایت میكند.الف: در رزق او بركت میآید. ب: عذاب قبر بر او نمیشود. ج : روز قیامت نامه اعمالش بدست راستش داده میشود. د:از پل صراط مثل برق میگذرد. ه : بدون حساب و كتاب داخل بهشت میشود. نوت: در شرایط ذیل نمازخواندن با جماعت زیاد تاكید نشده است« شل گردیدن دست ها و پاها ، كور، فلج، باران زیاد، گِل و لای زیاد ، سرمای زیاد، خوف مال ، خوف جان ، خوف عزت...». 

نوت: دعای خیر شما را خواهانم .


Cialis canada
شنبه 18 فروردین 1397 12:40 ق.ظ

You actually said this wonderfully.
cialis for bph overnight cialis tadalafil dose size of cialis brand cialis nl acheter cialis kamagra cialis in sconto we recommend cheapest cialis low cost cialis 20mg cialis great britain cialis super kamagra
Cialis online
جمعه 3 فروردین 1397 10:50 ب.ظ

You said it perfectly..
wow cialis 20 price cialis wal mart pharmacy only now cialis for sale in us how does cialis work cialis para que sirve cialis taglich rezeptfrei cialis apotheke bulk cialis acheter cialis kamagra cialis alternative
Buy cialis online
دوشنبه 28 اسفند 1396 04:32 ق.ظ

You actually suggested it really well!
we choice cialis uk purchasing cialis on the internet order cialis from india cialis tablets for sale generic cialis at walmart cialis generika price cialis best cialis rezeptfrei compare prices cialis uk we like it cialis soft gel
are psychics real
دوشنبه 8 آبان 1396 06:29 ق.ظ
سلام، تو کار بسیار خوبی انجام دادی من قطعا digg آن و شخصا
به دوستانم پیشنهاد کن من مطمئن هستم که از آنها سود خواهد برد
این سایت.
std testing centers
دوشنبه 8 آبان 1396 06:23 ق.ظ
من هم از آن لذت می برم. این نوع
کار هوشمندانه و قرار گرفتن در معرض! نگه داشتن آثار فوق العاده بچه ها من
من شما را به وبلاگ شخصی خود متصل کردم.
real psychic
دوشنبه 17 مهر 1396 08:16 ق.ظ
هورا، این چیزی است که من برای آن جستجو کردم، چه اطلاعاتی است! با تشکر از مدیر این وب سایت در این وبلاگ موجود است.
Foot Problems
جمعه 13 مرداد 1396 02:08 ب.ظ
When someone writes an piece of writing he/she keeps
the plan of a user in his/her brain that how a user can understand
it. Therefore that's why this post is great. Thanks!
BHW
پنجشنبه 31 فروردین 1396 02:29 ق.ظ
At this time I am ready to do my breakfast, when having my breakfast coming over again to read other news.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر