تبلیغات
پیام نجات - ( هسته اصلی نماز خشوع و خضوع است )
پنجشنبه 21 آبان 1388

( هسته اصلی نماز خشوع و خضوع است )

   نوشته شده توسط: محمدرفیع حیدری    

ای آنكه به مسجد میروی از بر سجود  -    سربجنبد، دل نجنبد آن عبادت را چه سود
بسیاری ازمردم نماز میخوانند و تعدادی از آْنها هم به جماعت اهتمام میورزند در این میان بعضی نماز رابا چنان نحو بدی اداء میكنند كه نه تنها موجب اجر و ثواب نمگردند بلـــــــكه بخاطر ناقص بودن آن عذاب نیز میشوندبه این هم باید توجه داشت كه وقتی انسان زحمتی میكشد و وقت خود راصرف میكند و كارهای خود را ترك میكند صعی كند نماز را به نحو بهتری اداء كند تا ارزش و منزلتش به نزد الله «ج» بالا برود ، لهذا گفته میشود نماز حقیقی و روحدار كه موجب رضایت حق تعالی باشـــد و گذر نامه پل صراط باشد نمازیست كه درآن خشوع وخضوع باشد. خشوع وخضوع سنت و روش بسیار پسندیده حضرت محمد مصطفی«ص» میباشد. «خشوع»به معنی اینكه از اول نماز الی آخر آن عظمت وبزرگی الله«ج»را نمازگزاربه نظر بیاورد و الله «ج» را حاضر بر نمازش بداند و فكر كند كه الله «ج» را میبیند و الله «ج» او را میبیند.«خضوع» به معنی اینكه طبق دستورات و روش حضرت محمد مصطفی «ص» نماز را اداء كند یعنی نماز به آرامش قلب رعایت آداب وشرایط اداء شود.خداوند«ج»درچندجای از قرآنكریم درمورد نمازحقیقی و روحدار میفرمایند: ۱- سوره ماعون/ وای به حال كسانیكه از نماز های خود بی خبراند و یا در آن سستی « بدون خشوع و خضوع» میكنند و یا نماز رابا ریاء كاری میخوانند. ۲- منافقین وقتی به نماز برمیخیزند با سستی وكاهلی برمیخیزند و فقط به مردم وانمود و نشان میدهند كه ما هم از جمله نمازگزاران هستیم. ولی اصلاٌ خشوع و خضوع را رعایت نمیكنند و با عجـله نماز میخوانند. ۳- بدرستی رستگار و كامیاب كسانی اند كه در نمازهای خویش خشوع دارند. ۴- كسانیكه نمازهای خویشرابا خشوع اداء میكنند درباغهای بهشت اكرام وپذیرائی میشوند. همچنین حضرت محمد مصطفی «ص» در چند حدیث در مورد نماز روحدار و حقیقی میفرمایند: ۱-هراندازه كه خشوع وخضوع درنماز باشد به همان اندازه اجر و پاداش حاصل میشود. ۲- بدترین دزد آن دزدیست كه از نمازش دزدی میكند.اصحاب پرسیدند یا رسول الله «ص» از نماز چطور دزدی میشود؟ فرمودند: اگر« ركوع و سجودش به نحو كامل اداء نشود از آن نماز دزدی شده است ». ۳- هر شخصیكه نمازش او را از كارهای فحشاء و منكر باز ندارد بداند كه نمازش نمازی صحــیح و درستی نیست. ۴- الله «ج» بسوی نمازیكه درآن خشوع وخضوع نباشد «رعایت ركوع ،سجده ، قعده ...» نشود اصلاً توجه نمیكند. ۵- هرگاه نماز در وقتش با خشوع و خضوع خوانده شود آن نمازبسیارصاف ودعاگویان پیش الله«ج» حاضر میشود و بر نمازگزار چنین دعا میكند،خداوند ترا ازهرشر و بدی حفظ كند همانطوریكه تو مرا حفظ كردی و برعكس هر كسیكه نمازش رابدون رعایت خشوع وخضوع بخواندآن نماز درحقش به نزد الله«ج»نفرین میكند ومیگوید خدایا همانگونه كه این شخص مرا ضایع كرد او را خودت ضایع كن. خلاصه اینكه نمازگزار بكوشد تا اینكه نمازی بخواند كه موجب رضایت الله«ج» باشد،مومنی كه اینقدر زحمت میكشد و وقتش را صرف میكند باید كاملاً خشوع وخضوع را رعایت كند وبرای ایجاد این عمل باید تصور كند كه الله«ج»مرا میبیند ودر محضر حق تعالی ایستاده ام بنابراین نباید جزء عبادت الله«ج» فكر دیگری در ذهنم خطور كند،درهمان هنگام نماز شیطان زیاد كوشش میكند تا انسان مومن و خداجو را از فكرالله«ج»به فكر«دنیا،مال،دوكان،اهل وعیال...» بی اندازد ، پس اگر مومن شرایط نماز را رعایت كند و با خشوع و خضوع نمازش را بخواند هرگز شیطان بر او مسلط و غلبه نخواهد شد.
نوت:ازحضرت حاتم زاهد بلخی پرسیدند شما چگونه نمازمیخوانید؟ فرمودند: وقت نماز كه میشود به آرامش كامل وضوء گرفته و به مسجد میروم ودرآنجا طوری می ایستم كه گویا كعبه روبروی من است، پاهای من بالای پل صرط است، سمت راست من بهشت ، سمت چپ من دوزخ وبالای سرم ملك الموت قرار دارد وچنین تصورمیكنم كه این آخرین نمازدرزندگی من است وشاید باردیگر برایم نمازخواندن میسر نشود و بعداً قرایت رابا تفكرومعانی آن میخوانم و به تواضع ركوع و به عاجزی سجده وبا اطمینان كامل نمازخود را تمام میكنم. پس برادر مومن و مسلمان اگرمیخواهی فردای قیامت نمازبرای شما شفاعت كند وازپل صراط شمارامانند برق بگذراندهمیشه نمازهای خویشراباخشوع وخضوع بخوانید.
نوت: دعای خیر شما را خواهانم .
نقس معکوی نگین ازسجده میگردد درست - سرنوشت واژگون را راست میسازد نماز

وقتیكه انسان نماز میخواند و میخواهد ثوابی حاصل كند چه خوب است كه به مسجد برود و آنجا نماز خود را با جماعت اداء نماید . هستند كسانیكه نماز میخوانند اما به خواندن آن به جماعت اعتناء نمیكنند . در صورتیكه همان اندازه از طرف حضرت محمد «ص» به خواندن نماز تاكید شده است به همان اندازه هم در مورد خواندن نماز با جماعت تاكید شده است . در چند حدیث از حضرت محمد «ص» در مورد نماز جماعت نقل است كه ایشان فرمودند: « حدیث ۱» خواندن نماز با جماعت از خواندن نماز به تنهایی « ۲۷» درجه فضیلت بیشتر دارد. «حدیث ۲» وقتیكه مومن به طور كامل وضوء میكند سپس بسوی مسجد میرود و آن هم بخاطر نماز و دیگر كاری ندارد در عوض هر قدمی كه بر میدارد یك نیكی در نامه اعمالش نوشته شده و برعكس یك گناه از آن كم میشود و تا زمانیكه در مسجد نشسته است فرشتگان بر او دعای مغفرت میكنند. « حدیث ۳ » ثواب كه به طور دسته جمعی در نماز جماعت حاصل میشود هرگز نمیتوان آن ثواب را در نمازیكه به تنهایی خوانده میشود حاصل كرد و لو اینكه هزار بار آنرا بخواند. «حدیث ٤» در تكبیر تحریمه نماز جماعت اگر كسی حاضر شود مانند این است كه صد شتر در راه الله «ج» صدقه داده است. «حدیث ۵» بعد از تمام شدن سوره فاتحه كه «آمین»گفته میشود ملایكه ها نیز در آسمان «آمین» میگویند چون آمین ملایكه ها امتیاز بیشتری دارد و باعث قبولی نماز نیز میشود. «حدیث ۶» هركس « ۴۰ » روز پی در پی نماز را به وقتش به جماعت بخواند طوریكه از تكبیر تحریمه حاضر شود برایش دوزخ حرام میشود. «حدیث ۷» همچنان نمازیكه با جماعت خوانده شود اگرچه مورد قبول حق تعالی نباشد اما خداوند«ج» آنرا به بركت نماز صالحین كه در نماز حاضر هستند مورد قبول درگاه خویش قرارمیدهد . «حدیث ۸»به شتابید بسوی مساجد چون مساجد بهترین مكان برای الله«ج»در روی زمین است.«حدیث ۹» كسانیكه صدای آذان را میشنوند و بدون كدام عذركدام شرعی به مسجد نمیرود نماز شان قبول نیست و ترك كننده آن منافق است. «حدیث ۱۰» جماعت باعث بروز محبت و اتحاد بین جامعه مومنین و رو سیاه شدن شیطان میشود. « حدیث ۱۱» دركدام شهریكه سه نفرباشند و نماز را باهمدیگر به جماعت نخوانند شیطان بر آنها غلبه میشود پس لازم است كه نماز را با جماعت بخوانند زیرا گرگ آن بزی را شكار میكند كه از گله جدا مانده باشد و گرگ انسان شیطان است. «حدیث ۱۲»هركس نمازهای پنجگانه خود را با جماعت اداء كند خداوند«ج» به او پنج چیز عنایت میكند.الف: در رزق او بركت میآید. ب: عذاب قبر بر او نمیشود. ج : روز قیامت نامه اعمالش بدست راستش داده میشود. د:از پل صراط مثل برق میگذرد. ه : بدون حساب و كتاب داخل بهشت میشود. نوت: در شرایط ذیل نمازخواندن با جماعت زیاد تاكید نشده است« شل گردیدن دست ها و پاها ، كور، فلج، باران زیاد، گِل و لای زیاد ، سرمای زیاد، خوف مال ، خوف جان ، خوف عزت...». 

نوت: دعای خیر شما را خواهانم .


jonestumpf.blog.fc2.com
جمعه 21 دی 1397 06:53 ب.ظ
Very good post. I certainly appreciate this site. Stick with it!
real mink lashes
چهارشنبه 19 دی 1397 01:32 ب.ظ
I've been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts in this kind of space .
Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site.
Studying this information So i am happy to convey that I've an incredibly good uncanny feeling I discovered just what I needed.

I such a lot no doubt will make sure to do not overlook this site
and provides it a glance regularly.
3d mink lashes ebay
چهارشنبه 19 دی 1397 08:43 ق.ظ
You should be a part of a contest for one of the most useful blogs online.

I am going to recommend this web site!
Olej CBD
سه شنبه 18 دی 1397 05:25 ق.ظ
You can definitely see your skills in the work you write.

The sector hopes for more passionate writers such as you who
aren't afraid to say how they believe. At all times follow
your heart.
Adelaide Weather
سه شنبه 18 دی 1397 02:59 ق.ظ
I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and
was wondering what all is required to get set up? I'm assuming
having a blog like yours would cost a pretty penny?
I'm not very internet savvy so I'm not 100% sure. Any suggestions or advice would
be greatly appreciated. Thank you
대전출장마사지
شنبه 15 دی 1397 01:29 ق.ظ
I was excited to find this page. I wanted to thank you for ones time due to this
wonderful read!! I definitely savored every part of it and I have you book-marked to look at new
stuff in your website.
대전출장안마
대전출장안마
http://www.i-m.mx/tuderbeaulah/tuderbeaulah
چهارشنبه 12 دی 1397 05:36 ب.ظ
Hello very nice website!! Guy .. Beautiful .. Amazing ..
I'll bookmark your website and take the feeds additionally?
I am satisfied to seek out a lot of useful information right here within the publish, we want develop more techniques
in this regard, thanks for sharing. . . . . .
mink lashes wholesale
جمعه 7 دی 1397 11:58 ب.ظ
Hello! Would you mind if I share your blog with my twitter group?

There's a lot of people that I think would really enjoy your content.
Please let me know. Many thanks
tabletky na rast svalovej hmoty
جمعه 7 دی 1397 03:27 ق.ظ
I all the time used to read piece of writing in news papers but
now as I am a user of net so from now I am using net for content,
thanks to web.
real mink lashes
دوشنبه 3 دی 1397 03:38 ب.ظ
Genuinely no matter if someone doesn't understand after that
its up to other people that they will help, so here it occurs.
קוקסינליות
یکشنبه 2 دی 1397 06:24 ب.ظ
Link exchange iss nothing else except it is just placing thhe other person's web site lik on your
page aat proper place and other person will also ddo similar for you.
false eyelashes
یکشنبه 2 دی 1397 02:49 ق.ظ
Truly when someone doesn't know afterward its up to
other people that they will help, so here it takes
place.
how to remove lash extensions at home
شنبه 1 دی 1397 09:32 ق.ظ
Wow! After all I got a website from where I
be able to really take useful facts concerning my study and knowledge.
what are mink lash extensions
شنبه 1 دی 1397 07:11 ق.ظ
you're actually a good webmaster. The website loading velocity is amazing.
It sort of feels that you are doing any unique trick. Furthermore, The contents are masterwork.
you've done a excellent job on this matter!
muskelwachstum
جمعه 30 آذر 1397 10:45 ق.ظ
It's remarkable to visit this site and reading the views of all friends about this piece of writing, while I
am also zealous of getting familiarity.
rýchly rast svalovej hmoty
پنجشنبه 29 آذر 1397 06:34 ب.ظ
whoah this blog is great i love reading your articles.

Stay up the great work! You realize, a lot of persons are searching around for this info, you could help them greatly.
Nonton Anime Subtitle Indonesia
پنجشنبه 29 آذر 1397 08:40 ق.ظ
Thanks for finally writing about >پیام نجات - ( هسته اصلی نماز خشوع
و خضوع است ) <Loved it!
simenande1974.wixsite.com
دوشنبه 26 آذر 1397 10:28 ق.ظ
I loved as much as you'll receive carried out right here.
The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.
nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering the following.
unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.
Streaming Jav Online Free - JavPlay
یکشنبه 25 آذر 1397 04:15 ق.ظ
If you would like to obtain a great deal from this piece of writing then you have
to apply these strategies to your won webpage.
Vicky
یکشنبه 25 آذر 1397 12:56 ق.ظ
Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was extremely
long) so I guess I'll just sum it up what I had written and say, I'm thoroughly enjoying your
blog. I too am an aspiring blog writer but I'm still new to the whole thing.
Do you have any tips for rookie blog writers? I'd really appreciate it.
web
جمعه 23 آذر 1397 07:10 ب.ظ
Hello it's me, I am also visiting this web page regularly,
this website is genuinely nice and the viewers are really sharing good thoughts.
http://cleantalkorg2.ru/
جمعه 23 آذر 1397 07:52 ق.ظ
With havin so much written content do you ever run into any issues
of plagorism or copyright violation? My blog has a lot of exclusive content I've either
authored myself or outsourced but it appears a lot of
it is popping it up all over the web without my authorization. Do you know any methods to help reduce content from being ripped off?

I'd really appreciate it.
what is a digital agency
دوشنبه 19 آذر 1397 10:57 ق.ظ
Hi everyone, it's my first pay a visit at this site,
and post is actually fruitful in support of me, keep up posting such content.
Olejek Konopny CBD
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:57 ب.ظ
Hello, I read your new stuff on a regular basis. Your story-telling style
is witty, keep up the good work!
더킹카지노
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:03 ب.ظ
This piece of writing is genuinely a fastidious one it
helps new net visitors, who are wishing in favor of
blogging.
개츠비카지노
카지노사이트쿠폰
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:42 ب.ظ
I feel that is among the such a lot important info for me.
And i'm glad studying your article. But should
remark on few basic things, The site taste is ideal, the articles is actually great : D.
Just right task, cheers
우리카지노
investalks.com
یکشنبه 11 آذر 1397 03:45 ق.ظ
Thanks for ones marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you can be a great author.I will remember to bookmark your blog and will eventually come back from
now on. I want to encourage you to definitely continue
your great work, have a nice weekend!
doukong.com
جمعه 9 آذر 1397 02:03 ب.ظ
Its such as you learn my mind! You seem to know a lot approximately this, such as you wrote the e-book in it or something.

I think that you simply could do with some % to power
the message house a bit, however instead of that, that
is magnificent blog. A great read. I will definitely be back.
rules of survival hack apk
جمعه 9 آذر 1397 01:34 ب.ظ
Thanks for every other fantastic post. The place else may anybody get
that kind of information in such a perfect way of writing?

I have a presentation next week, and I am at the search for such info.
Free Proxy List
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:03 ب.ظ
Every 60 minutes there are new public proxies added.
You can directly import these into your SEO tools or do
it manually. There are proxies for ScrapeBox and all other tools.
Let me know if you need free public proxies for other tools.
I’ll try to add them if I can.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30